Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
  • Albert Schweitzer

Persian Equivalent: 

برای خوشبخت بودن کافی است بدنی سالم و حافظه‌‌ای ناقص داشته باشی

Word-for-word Translation: 

خوشبختی چیزی بیش از سلامتی خوب و حافظه‌ی بد نیست.

Top