I don't focus on what I'm up against. I focus on my goals and I try to ignore the rest.
I don't focus on what I'm up against. I focus on my goals and I try to ignore the rest.
  • Venus Williams

Persian Equivalent: 

پرداختن به حاشیه‌ها و مشکلات سر راه، توجهت را از هدفت برمی‌گرداند.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

روی چیزی که با آن درگیر هستم، تمرکز نمی‌کنم. روی اهداف خود تمرکز می‌کنم و سعی می‌کنم به بقیه بی‌توجه باشم.

Top