People with goals succeed because they know where they are going.
People with goals succeed because they know where they are going.
  • Earl Nightingale

Persian Equivalent: 

انسان هدفمند موفق است چرا که می‌داند چه می‌خواهد.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

افرادی که هدف دارند موفقند زیرا می‌دانند که کجا می‌روند.

Top