Sweat is magic. Cover yourself in it daily to grant your health wishes.
Sweat is magic. Cover yourself in it daily to grant your health wishes.
  • Unknown

Persian Equivalent: 

برای رسیدن به تن سالمی که آرزویش را داری، ورزش روزانه را فراموش نکن.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

عرق کردن جادو است. به طور روزانه خودت را در آن بپوشان تا به سلامتی دلخواهت دست‌ یابی.

Top