Surround yourself with people who get it.
Surround yourself with people who get it.
  • Unknown

Persian Equivalent: 

با کسانی باش که درکت می‌کنند.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

خود را با افرادی احاطه کن که این را می‌فهمند.

Top