Imagine a new story for your life and start living it.
Imagine a new story for your life and start living it.
  • Paulo Coelho

Persian Equivalent: 

زندگی این لحظه‌ی شما نتیجه‌ی انتخاب‌های شما و آن چیزی است که به آن باور دارید. برای تغییر آن، باورها و انتخاب‌هایتان را عوض کنید.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

ماجرای جدیدی برای زندگی‌ات تصور کن و آن را زندگی کن.

Top