Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.
Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.
  • Roy Bennett

Persian Equivalent: 

نگذارید ترس‌هایتان به زندگی چیره شوند، خود را به دست رویاهایتان بسپارید.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

نگذارید ترس‌های ذهن‌تان به شما امر و نهی کنند. با رویاهایی که در قلب دارید رهبری شوید.

Top