If you love life, don't waste time, for time is what life is made up of.
If you love life, don't waste time, for time is what life is made up of.
  • Bruce Lee

Persian Equivalent: 

تک‌تک لحظه‌هایی که میگذرند، زندگی‌ات را می‌سازند. عاشقانه حفظشان کن!

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

اگر عاشق زندگی هستی، وقتت را هدر نده، چون زمان جیزی است که زندگی از آن ساخته شده است.

Top