The chains of habit are too light to be felt until they're too heavy to be broken.
The chains of habit are too light to be felt until they're too heavy to be broken.
  • Warren Buffett

Persian Equivalent: 

رشته‌های عادت به آهستگی دوره‌ات می‌کنند و یک روز میان میله‌های اعتیادِ آهنینی که گریزی از آنها نیست، اسیر می‌شوی.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

زنجیرهای عادت سبک تر از آن هستند که احساس شوند تا زمانی‌ که آنقدر سنگین می‌شوند که نمی‌توان آنها را شکست.

Top