The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new.
The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new.
  • Dan Millman

Persian Equivalent: 

در روند تغییر، کارهای جدید که آغاز شوند، عادات قدیمی خودبخود ترک می‌شوند.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

راز تغيير اين است كه انرژی خود را به جای جنگیدن با چیزهای قدیمی، روی ساختن چيزهای جدید بگذاری.

Top