Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited of what could go right.
Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited of what could go right.
  • Tony Robbins

Persian Equivalent: 

در مسیر زندگی به جای هراس از پیش‌آمدهای نادرست، پر از هیجان اتفاقات خوب باشید.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

از آنچه می‌تواند اشتباه شود نترسید، و برای آنچه می‌تواند به درستی اتفاق بیفتد هیجان‌زده باشید.

Top