A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your successes.
A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your successes.
  • Doug Larson

Persian Equivalent: 

دوست واقعی تو را با تمام کاستی‌هایت می‌پذیرد و برتری‌هایت را تاب می‌آورد.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

دوست حقیقی کسی است که از شکست‌های تو چشم‌پوشی می‌‌کند و تحمل موفقیت‌های تو را دارد.

Top