See the light in others and treat them as if that's all you see.
See the light in others and treat them as if that's all you see.
  • Dr. Wayne Dyer

Persian Equivalent: 

روشنی را در دیگران ببین و جوری با آنها رفتار کن که انگار این تنها چیزی است که می بینی.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

بازتاب خوبی‌های دیگران باش و چیزی جز آن در وجودشان نبین.

Top