Capitalism attacks and destroys all the finer sentiments of the human heart; it ruthlessly sweeps away old traditions and ideas opposed to its progress, and it exploits and corrupts those things once held sacred.
Capitalism attacks and destroys all the finer sentiments of the human heart; it ruthlessly sweeps away old traditions and ideas opposed to its progress, and it exploits and corrupts those things once held sacred.
  • Daniel De leon

Persian Equivalent: 

سرمایه‌داری به احساسات لطیف انسان حمله می‌کند و آن را نابود می‌سازد. بی‌رحمانه هر چه را که سد راهش است از جا برمی‌دارد و با بهره‌بردای از مقدسات،‌ آنها را ضایع و فاسد می‌کند.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

سرمایه داری به تمام احساسات ظریف قلب انسان حمله می کند و از بین می برد. بی‌رحمانه سنت‌های قدیمی و ایده‌هایی که مخالف پیشرفت آن است را از جا برمی‌دارد و از آن چیزهایی که زمانی مقدس خوانده می‌شدند بهره‌برداری می‌کند و آنها را فاسدمی‌کند.

Top