Dating should be less about matching outward circumstances than meeting your inner necessity.
Dating should be less about matching outward circumstances than meeting your inner necessity.
  • Mark Amend

Persian Equivalent: 

 دوستیابی باید کمتر از مطابقت با شرایط ظاهری برخورد با نیاز درونی‌ات باشد.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

در قرار ملاقات‌هایی که برای شناخت افراد انجام می‌دهیم بیشتر از آنکه به دنبال تطابق موارد ظاهری باشید بهتر است دریابید به چه نیاز دارید.

Top