Real beauty is in the fragility of your petals. A rose that never wilts isn’t a rose at all.
Real beauty is in the fragility of your petals. A rose that never wilts isn’t a rose at all.
  • Crystal Woods

Persian Equivalent: 

آسیب‌پذیر بودنت نشان از اصالت نهادت دارد. پژمردگی خصلت گل‌های حقیقی است.

Word-for-word Translation: 

زیبایی واقعی در شکنندگی گلبرگهای توست. گل رزی که هرگز پژمرده نمی شود، اصلا گل رز نیست.

ترجمه جایگزین این متن بشود.

Top