Never make someone a priority when all you are to them is an option.
Never make someone a priority when all you are to them is an option.
  • Maya Angelou

Persian Equivalent: 

هرگز کسی را در اولویت قرار ندهید، وقتی تمام چیزی که برایشان هستید یک گزینه است.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

نگذار کسی که تو تنها یکی از گزینه‌هایش هستی، اولویت زندگی‌ات باشد.

Top