Learn to recognize the unchanging spirit behind the ever-changing.
Learn to recognize the unchanging spirit behind the ever-changing.
  • Integral Yoga

Persian Equivalent: 

یگانه‌ی تغییر ناپذیر وجودت را از درون این همه دگرگونی باز شناس.

Word-for-word Translation: 

بیاموز که روح تغییرناپذیر را در پشت (روحِ) همیشه در تغییر تشخیص دهی.

ترجمه جایگزین این متن بشود.

Top