To succeed in life, you need two things
To succeed in life, you need two things: Ignorance and Confidence.
  • Mark Twain

Persian Equivalent: 

برای موفقیت، چیزهای آزاردهنده را نادیده بگیر و اعتماد به نفس داشته باش.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: بی‌خبری و اعتماد به نفس.

Top